top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

Laatste update: 26/07/2023

Artikel 1 - Algemeen en definities

 1. L’AERT, COMM V, met zetel te Maria Gorettistraat 15, 2640 Mortsel, ingeschreven in de Kruispuntbank van ondernemingen onder het nummer 0797.621.397  (hierna “Studio L’AERT”) 
  - E-mailadres: laura@studiolaert.com
   

 2. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. Algemene Voorwaarden: Huidige algemene voorwaarden

  2. Dienst(en): Content creatie, online marketing, content management, online business manager, etc.

  3. Dienstverlener: Laura Aerts in naam en voor rekening van Studio L’AERT

  4. Cliënt: Elke éénmanszaak of rechtspersoon die een overeenkomst afsluit met de Dienstverlener  en hierdoor de algemene voorwaarden aanvaardt

  5. Offerte(s): Een aanbieding of een offerte uitgaande van de Dienstverlener (via website, sociale media of e-mail)

  6. Overeenkomst: De overeenkomst tot dienstverlening tussen Dienstverlener en Cliënt na aanvaarding van de Offerte door de Cliënt (inclusief onderhavige Algemene Voorwaarden)

  7. Partijen: De Dienstverlener en de Cliënt samen

  8. Schriftelijk: de schriftelijke communicatie zoals e-mail of via een aangetekend schrijven waar nodig

  9. Website: www.studiolaert.com

Artikel 2 - Aanvaarding van de algemene voorwaarde

 1. Elke overeenkomst, van welke aard ook, tussen Studio L’AERT en de Cliënt wordt aan de hiernavolgende algemene voorwaarden onderworpen. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk voorafgaandelijk en schriftelijk werden overeengekomen.
   

 2. Door het aanvaarden van de Offerte en de Algemene Voorwaarden doet de Cliënt uitdrukkelijk afstand van de eigen algemene voorwaarden.  

Artikel 3. Dienstverlening door derden

 1. Studio L’AERT zal bij het vervullen van de Dienst beroep doen op de diensten van derden indien zij dat noodzakelijk of nuttig acht.

Artikel 4. Geldigheid Offertes

 1. Offertes zijn enkel geldig en bindend binnen de tijdspanne zoals aangegeven op de Offerte of indien er niks werd bepaald, voor een termijn van 14 kalenderdagen volgend op de datum van de Offerte. Na afloop van deze termijn kan de Offerte niet meer worden aanvaard. Offertes gelden enkel voor de Diensten uitdrukkelijk hierin opgenomen.
   

 2. Indien de Cliënt beroep wenst te doen op bijkomende Diensten, die niet vermeld werden in de Offerte, dient er een nieuwe Overeenkomst te worden afgesloten. 

Artikel 5. Prijs- en betalingsvoorwaarden

 1. Studio L’AERT zal de gevraagde Diensten uitvoeren tegen de forfaitaire prijs of de prijs in regie zoals aangegeven in de Offerte of zoals opgenomen in de Overeenkomst. De Offerte is steeds exclusief BTW en exclusief kosten.
   

 2. Eventuele wijzigingen aan de gevraagde Diensten en/of bijkomende Diensten zullen bijkomend gefactureerd worden overeenkomstig de tarieven die van kracht zijn op het ogenblik dat de wijzigingen/bijkomende Diensten worden besteld/aangekocht. De Cliënt kan de geldende tarieven te allen tijde opvragen bij Studio L’AERT met dien verstande dat als er niks werd bepaald deze bijkomende Diensten/wijzigingen zullen worden uitgevoerd in regie aan een uurtarief van 75,00 EUR (ex. BTW).
   

 3. Indien de Cliënt niet akkoord gaat met een factuur, dient hij/zij deze schriftelijk te protesteren binnen een termijn van 5 kalenderdagen te rekenen vanaf ontvangst van de factuur.
   

 4. In geval van laattijdige betaling of wanbetaling zal de Cliënt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een interest verschuldigd zijn conform de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het openstaande bedrag, onverminderd het recht van Studio L’AERT om bijkomend de werkelijk geleden schade te vorderen en onverminderd de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten. De kosten voor het invorderen van een onbetaalde factuur zijn steeds ten laste van de Cliënt.
  Daarnaast is Studio L’AERT bij niet- of niet tijdige betaling gerechtigd alle dienstverlening voor de Cliënt op te schorten, zonder dat zij aansprakelijk kan worden gehouden voor enige schade die hieruit zou kunnen ontstaan.

Artikel 6. Duur en beëindiging van de overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen Studio L’AERT en de Cliënt is van bepaalde duur behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen. Een overeenkomst van bepaalde duur kan door de Cliënt niet voortijdig beëindigd worden, dan met betaling van een forfaitaire verbrekingsvergoeding die gelijk is aan vastgestelde forfaitaire prijs in de Offerte en de Overeenkomst. Een overeenkomst van onbepaalde duur kan maandelijks worden opgezegd door middel van het zenden van een email naar laura@studiolaert.com. De opzegperiode van 1 maand gaat in vanaf de maand volgende op de kennisgeving van de opzeg.
   

 2. Indien één van beide Partijen wezenlijk tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen en na hier uitdrukkelijk en schriftelijk door de andere Partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere Partij gerechtigd de overeenkomst te beëindigen zonder rechterlijke tussenkomst en zonder enige vergoeding verschuldigd te zijn. Indien de Cliënt de Partij is die haar verplichtingen niet nakomt en Studio L’AERT om die reden de samenwerking stopzet, dan dient de totale forfaitaire prijs zoals opgenomen in de Offerte en de Overeenkomst nog steeds te worden voldaan door de Cliënt.

Artikel 7. Werkwijze

 1. De leveringstermijn voor de Diensten alsook alle afspraken rond timing zullen worden opgenomen in de Offerte of een bijlage van de Offerte. Indien er voorschot dient te worden betaald, zullen de Diensten pas aanvangen na betaling van voornoemd voorschot.
   

 2. Eenzelfde afspraak kan slechts één keer verzet worden wanneer dit binnen de 72 uur voor aanvang van de afspraak wordt meegedeeld. Partijen zullen in onderling overleg een nieuwe datum vastleggen. Wanneer de Cliënt eenzelfde afspraak meermaals verzet of dit niet tijdig doet, zal er alsnog 75 EUR (ex. BTW) verschuldigd zijn. Bijkomende bepalingen inzake design en content creatie.
   

 3. De forfaitaire prijs zoals opgenomen in de Offerte en de Overeenkomst is steeds integraal door de Cliënt verschuldigd, niettegenstaande het al dan niet tijdig verlenen van feedback door de Cliënt. De Cliënt is ertoe gehouden de nodige feedback over te maken, zoals onderling door Partijen afgesproken, van Studio L’AERT, doch nalaten deze tijdig over te maken binnen de door Studio L’AERT vooropgestelde termijn heeft niet gevolg dat de volledige forfaitaire prijs niet integraal verschuldigd is door de Cliënt.
   

 4. Het mogelijks niet kunnen finaliseren van de Diensten door een gebrek aan feedback van de Cliënt heeft geen aansprakelijkheid in hoofde van Studio L’AERT noch enige prijsvermindering tot gevolg. De eventuele gevolgen die hieruit kunnen voortvloeien blijven derhalve volledig ten laste van de Cliënt.  Wanneer de Cliënt niet of niet tijdig de nodige informatie beschikbaar stelt, het voorbereidend werk dat werd afgesproken niet uitvoert of de nodige feedback niet geeft binnen de door Studio L’AERT vooropgestelde termijn en de uitvoering van de Dienst hierdoor vertraging oploopt, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de Cliënt.

Artikel 8. Opschorting van de overeenkomst

 1. Studio L’AERT behoudt zich het recht voor alle lopende diensten op te schorten indien zij vast stelt dat de Cliënt zijn verplichtingen, zoals opgenomen in de Offerte en de onderhavige algemene voorwaarden, niet nakomt of indien de Cliënt niet voldoet aan zijn/haar betalingsverplichtingen.

Artikel 9. Overmacht

 1. In het geval dat een Partij getroffen werd door een overmacht situatie, zal de getroffen partij de andere partij inlichten binnen een redelijke termijn (en met een maximum van 5 werkdagen) na kennisname over de overmachtssituatie en het bewijs hiervoor leveren. De partij die zich beroept op overmacht kan niet contractueel of buitencontractueel aansprakelijk gesteld worden voor niet-nakoming van zijn verbintenissen voor de duur van de overmacht.
   

 2. De Cliënt blijft evenwel gehouden tot betaling van de reeds gemaakte kosten en geleverde prestaties.
   

 3. Wanneer de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal Studio L’AERT alsnog trachten de Diensten te leveren vanaf dit redelijkerwijs weer mogelijk is. In ieder geval blijft de uitvoering van de Overeenkomst opgeschort voor de duur van de tijdelijke overmacht.
  Als evenwel blijkt dat het blijvend onmogelijk is om de Diensten te voltooien of verder te zetten, zal de Overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden.

Artikel 10. Geheimhouding

 1. De Dienstverlener is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens waarvan tijdens de uitvoering van de Dienst wordt kennisgenomen. De Dienstverlener neemt alle mogelijke voorzorgsmaatregelen om de belangen van de Cliënt te beschermen. De Cliënt zal op zijn of haar beurt zonder toestemming van de Dienstverlener aan derden geen mededelingen doen over diens aanpak, werkwijze of (de inhoud van) de Offerte.
   

 2. De Partijen zijn gehouden deze informatie op geen enkele wijze aan derden bekend te maken tenzij mits voorafgaand uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van de andere Partij of indien zij hiertoe wettelijk zijn verplicht.

Artikel 11. Intellectuele eigendomsrechten

 1. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat alle intellectuele eigendomsrechten (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten, ontwerprechten en know-how) verkregen of ontwikkeld in het kader van de Overeenkomst (de “Intellectuele Eigendom”), aan Studio L’AERT zullen blijven toebehoren.
   

 2. Studio L’AERT geeft de Cliënt toelating (i.e. een gebruikslicentie) om de finale afgeleverde beelden, foto’s en/of producten, geheel of gedeeltelijk, als volgt te exploiteren: ​​
  - Website
  - Sociale media
  - Reclamecampagnes
   

 3. Studio L’AERT behoudt alle overige rechten.
   

 4. Deze gebruikslicentie wordt op exclusieve basis voor België overgedragen. De Cliënt mag deze rechten exploiteren maar niet overdragen aan een derde partij. De beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, heeft geen invloed op de gebruikslicentie van de aldus verleende intellectuele rechten. De Cliënt ontvangt deze licentie voor de volledige duur van de bescherming van de Intellectuele Eigendom en pas nadat zij al haar facturen (i.e. Offerte en bijkomende kosten) aan Studio L’AERT heeft voldaan.
   

 5. De eventuele vergoeding voor deze gebruikslicentie wordt geacht inbegrepen te zijn in de prijs bepaald in de Overeenkomst.
   

 6. Concepten, ideeën en voorstellen die voor de Cliënt worden ontwikkeld, alsook ruwe opnamen, foto’s en enig ander beeldmateriaal, vallen onder het auteursrecht en blijven in het bezit van Studio L’AERT. De Cliënt is niet bevoegd om deze aan derden kenbaar te maken noch over te dragen. In geval van inbreuk of misbruik van dit auteursrecht stelt Studio L’AERT de Cliënt, organisatie(s) of perso(o)n(en) in kwestie aansprakelijk.
   

 7. Ruw beeldmateriaal of onbewerkte foto’s worden niet gedeeld met de Cliënt, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
   

 8. Studio L’AERT behoudt zich het recht voor het fotomateriaal te gebruiken voor zakelijke en commerciële doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties, sociale media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal en demonstratiemateriaal.
   

 9. Beelden of foto’s die gemaakt worden van de fotoshoot of productie- of opnameproces zelf (“making of”- materiaal) dat op eigen initiatief wordt gemaakt tijdens het leveren van prestaties of een opdracht, kunnen gebruikt worden ter promotie van Studio L’AERT met dien verstande dat dit steeds na de openbaarmaking van de door de Cliënt afgenomen bestelde producten of diensten gebeurt.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

 1. Studio L’AERT is door de aard van de dienstverlening gehouden tot een middelen- of inspanningsverbintenis en zal naar best vermogen volgens de heersende normen van zorgvuldigheid en goed vakmanschap haar opdrachten vervullen of Diensten verlenen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders werd overeengekomen.
   

 2. Van de Cliënt wordt verwacht dat hij/zij Studio L’AERT stipt op de hoogte brengt en houdt van alle informatie die (redelijkerwijze) nuttig en nodig is bij de uitvoering van de Dienst.
   

 3. Studio L’AERT kan nooit aansprakelijk zijn voor of gehouden zijn tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) winstderving, omzetverlies, inkomstenderving, administratie- of personeelskosten, een verhoging van de algemene kosten, verlies van cliënteel of vorderingen van derden.
  Studio L’AERT haar aansprakelijkheid met betrekking tot directe schade zal steeds beperkt zijn tot herstel in natura door het aanbrengen van verbeteringen of het opnieuw presteren van de te leveren Diensten.
   

 4. De Overeenkomst bevat voor Studio L’AERT steeds middelen- of inspanningsverplichtingen, doch onder geen enkel beding resultaatsverplichtingen. Studio L’AERT verbindt zich er wel toe haar uiterste best te doen om de overeengekomen Dienst(en) correct te leveren en het beste resultaat na te streven, doch is hier tevens voor afhankelijk van de feedback die zij van de Cliënt dient te ontvangen op het eerste ontwerp. Studio L’AERT kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld indien het beoogde resultaat niet werd bereikt of wanneer Cliënt nalaat de vereiste feedback binnen de vooropgestelde termijn te leveren.
   

 5. Studio L’AERT werkt alleen met de beste partners en dienstverleners, doch kan zij niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade voortvloeiend uit hun fout, met uitzondering van hun zware (of opzettelijke) fout.
   

 6. De contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van Studio L’AERT zal in alle gevallen beperkt zijn tot 75% van de door Studio L’AERT in het kader van de schade verwekkende diensten en/of producten aan de Cliënt gefactureerde en effectief betaald gekregen bedragen.
   

 7. De Cliënt vrijwaart de Dienstverlener tegen alle aanspraken van derden, die verband houden met de door de Dienstverlener geleverde Diensten.

Artikel 13. Gegevensverwerking

 1. Studio L’AERT is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die zal gebeuren conform de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.
   

 2. Door het goedkeuren van de Offerte en de daaruit voortvloeiende Overeenkomst, verklaart de Cliënt zich akkoord met de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens. Deze algemene voorwaarden dienen in samenhang te worden gelezen met de algemene privacyverklaring die toegankelijk is op de website van de Dienstverlener.
   

 3. De persoonsgegevens van de Cliënt kunnen worden verwerkt in het kader van het klantenbeheer van Studio L’AERT, voor marketingdoeleinden en dienen om de overeenkomst tussen Studio L’AERT en de Cliënt naar behoren te kunnen uitvoeren.
   

 4. De Cliënt heeft het recht om aan Studio L’AERT te verzoeken zijn of haar persoonsgegevens te verwijderen, wanneer hij of zij niet langer klant zou zijn of niet langer gebruik wenst te maken van de diensten van Studio L’AERT. Dit verzoek dient schriftelijk aan Studio L’AERT te worden gericht en zal door haar binnen een redelijke termijn uitgevoerd worden.

Artikel 14. Volledigheid en nietigheid

 1. Deze algemene voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de Cliënt en Studio L’AERT en vervangen elke vroegere bestaande overeenkomst en elk vorig mondeling of schriftelijk akkoord tussen partijen omtrent hetzelfde voorwerp. De goedgekeurde en aanvaarde Offerte maken samen met de algemene voorwaarden de Overeenkomst tussen partijen uit en vormen aldus een ondeelbaar geheel.
   

 2. Indien enige bepaling (of deel daarvan) van de Algemene Voorwaarden onafdwingbaar of strijdig met een wettelijke of reglementaire bepaling zou zijn, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden niet beïnvloeden en evenmin de geldigheid en afdwingbaarheid van dat deel van de desbetreffende bepaling dat niet onafdwingbaar is of strijdig is met een wettelijke of reglementaire bepaling. In een dergelijk geval zullen de Partijen te goeder trouw onderhandelen om de onafdwingbare of strijdige bepaling te vervanging door een afdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling. 

Artikel 15. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

 1. De Offerte, de bijhorende algemene voorwaarden en de Overeenkomst worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht.

  Elk geschil m.b.t. de totstandkoming, de interpretatie of de uitvoering van de overeenkomst en haar algemene voorwaarden alsook van de daaruit voortvloeiende factuur/facturen behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.

Artikel 16.  Overdraagbaarheid

 1. Partijen kunnen hun rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden niet overdragen dan met de uitdrukkelijke voorafgaandelijke toestemming van de andere Partij.

Artikel 17. Klachten

 1. Indien de Cliënt ontevreden is over de dienstverlening door Studio L’AERT dient de Cliënt dit zo spoedig mogelijk, doch binnen uiterlijk binnen 5 kalenderdagen na oplevering van de finale Dienst, schriftelijk gemeld worden aan Studio L’AERT.

 2. Na het verstrijken van deze termijn worden de geleverde Diensten beschouwd als zijnde conform aan de eisen door de Cliënt.

 3. De betaling van de factuur of de ingebruik name van de opgeleverde Dienst zal als stilzwijgend vermoeden gelden dat de Cliënt tevreden is over wat er werd opgeleverd.

Artikel 18.  Vragen en opmerkingen

 1. Indien de Cliënt vragen of opmerkingen heeft omtrent de dienstverlening van Studio L’AERT, kan deze steeds contact opnemen met laura@studiolaert.com.

bottom of page